Giới thiệu nhà trường

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

Là cơ sở dạy nghề duy nhất hiện nay thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Trường có  5 cơ sở  đào tạo tại:  Long Biên - Hà Nội, Mê Linh- Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Dương. Trường Cao đẳng đường sắt có nhiệm vụ : Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh

Slide show albums