Bộ 100 tính từ chỉ tính cách tiếng Anh thông dụng nhất

Tính kể từ chỉ tính cơ hội giờ Anh là 1 trong những chủ thể thông thường gặp gỡ nhập tiếp xúc. Vì đặc thù đa dạng mẫu mã của tính cơ hội, người học tập cần thiết nắm rõ một lượng kể từ vựng tương đối rộng nhập chủ thể này nhằm hoàn toàn có thể tế bào miêu tả thế giới một cơ hội linh động và đúng đắn.

Key Takeaways

Bạn đang xem: Bộ 100 tính từ chỉ tính cách tiếng Anh thông dụng nhất

Tính kể từ chỉ tính cơ hội giờ Anh:

 • Tính cơ hội tích cực: Kind, Empathetic, Compassionate, Generous, Caring, Thoughtful, Supportive, Understanding,…

 • Tính cơ hội chi tiêu cực:  Selfish, Arrogant, Rude, Mean, Impatient, Intolerant, Pessimistic, Moody, Unfriendly,….

 • Tính kể từ nâng cao: Accommodating, Affable, Affectionate, Conscientious,…

Cấu trúc câu dùng tính kể từ chỉ tính cơ hội giờ Anh:

 • S + Tobe + Adj

 • S + Tobe + Noun Phrase

 • S + seem + Adj

 • S + look + Adj 

Tính kể từ về tính chất cơ hội con cái người

Tính cơ hội tích cực

Words

Pronunciation

Vietnamese Translation

Kind

/kaɪnd/

Tốt bụng

Empathetic

/ɛmˈpæθɛtɪk/

Đồng cảm

Compassionate

/kəmˈpæʃənət/

Thương xót

Generous

/ˈdʒɛnərəs/

Hào phóng

Caring

/ˈkɛrɪŋ/

Quan tâm

Thoughtful

/ˈθɔtfəl/

Chu đáo, biết suy nghĩ

Supportive

/səˈpɔrtɪv/

Ủng hộ, hỗ trợ

Understanding

/ˌʌndərˈstændɪŋ/

Hiểu biết

Patient

/ˈpeɪʃənt/

Kiên nhẫn

Tolerant

/ˈtɒlərənt/

Khoan dung

Optimistic

/ˌɒptɪˈmɪstɪk/

Lạc quan

Cheerful

/ˈʧɪrfl/

Vui vẻ

Enthusiastic

/ɛnˌθuziˈæstɪk/

Hăng hái, sức nóng tình

Friendly

/ˈfrɛndli/

Thân thiện

Sociable

/ˈsoʊʃəbl/

Hoà đồng

Outgoing

/ˌaʊtˈɡoʊɪŋ/

Cởi mở

Charismatic

/ˌkærɪzˈmætɪk/

Cuốn hút

Confident

/ˈkɒnfɪdənt/

Tự tin

Self-assured

/sɛlf əˈʃʊrd/

Tự tin 

Courteous

/ˈkɜrtiəs/

Lịch sự

Polite

/pəˈlaɪt/

Lịch sự

Grateful

/ˈɡreɪtfl/

Biết ơn

Respectful

/rɪˈspɛktfl/

Tôn trọng

Honest

/ˈɒnɪst/

Trung thực

Sincere

/sɪnˈsɪr/

Chân thành

Trustworthy

/ˈtrʌstˌwɜrði/

Đáng tin tưởng cậy

Reliable

/rɪˈlaɪəbl/

Đáng tin tưởng cậy

Responsible

/rɪˈspɒnsəbl/

Có trách cứ nhiệm

Hard-working

/ˌhɑːrdˈwɜrkɪŋ/

Chăm chỉ, siêng năng

Diligent

/ˈdɪlɪdʒənt/

Chăm chỉ

Motivated

/ˈmoʊtɪˌveɪtɪd/

Hăng hái, sức nóng tình

Creative

/kriˈeɪtɪv/

Sáng tạo

Strong

/strɔŋ/

Mạnh mẽ

Funny

/ˈfʌni/

Hài hước

Flexible

/ˈflɛksəbl/

Linh hoạt

Humorous

/ˈhjuːmərəs/

Hài hước

Knowledgeable

/ˈnɒlɪdʒəbl/

Thông thạo, biết nhiều

Wise

/waɪz/

Khôn ngoan

Persistent

/pərˈsɪstənt/

Kiên định

Resilient

/rɪˈzɪliənt/

Kiên cường

Independent

/ˌɪndɪˈpɛndənt/

Độc lập

Courageous

/kəˈreɪdʒəs/

Can đảm

Ambitious

/æmˈbɪʃəs/

Tham vọng

Humble

/ˈhʌmbəl/

Khiêm tốn

Modest

/ˈmɒdɪst/

Khiêm nhường

Loyal

/ˈlɔɪəl/

Trung thành

Faithful

/ˈfeɪθfəl/

Trung thành

Hospitable

/ˈhɑːspɪtəbl/

Hiếu khách

Clever

/ˈklɛvə/

Thông minh, khéo léo

Gentle

/ˈdʒɛntəl/

Hiền lành lặn, nhẹ nhõm dàng

Một số ví dụ:

 •  She is always kind vĩ đại her neighbors, helping them with their groceries when needed. (Cô ấy luôn luôn đàng hoàng với láng giềng, chung chúng ta mua sắm bên trên chợ Lúc cần thiết.)

 •  His empathetic nature allows him vĩ đại connect with people going through difficult times. (Bản tính cảm thông của anh ý ấy chung anh ấy liên kết với những người dân trải qua quýt thời kỳ trở ngại.)

 •  Her compassionate heart leads her vĩ đại volunteer at the local shelter for the homeless. (Trái tim cảm thông của cô ý ấy dẫn cô ấy nhập cuộc tự nguyện bên trên trại cứu giúp trợ cho những người vô gia cư địa hạt.)

 •  He is known for his generous donations vĩ đại charity organizations. (Anh ấy có tiếng với những góp phần khoáng đạt mang đến tổ chức triển khai kể từ thiện.)

 •  She is a caring mother who always puts her children's needs first. (Cô ấy là 1 trong những u chu đáo luôn luôn đặt điều yêu cầu của con cháu lên bên trên không còn.)

 •  His thoughtful gestures, lượt thích bringing flowers on her birthday, make her feel special. (Những động tác cử chỉ chu đáo của anh ý ấy, như đem hoa nhập sinh nhật cô ấy, thực hiện mang đến cô ấy cảm nhận thấy đặc biệt quan trọng.)

 •  They are a supportive couple, always encouraging each other in their endeavors. (Họ là 1 trong những hai bạn tương hỗ nhau, luôn luôn khích lệ nhau trong mỗi nỗ lực của mình.)

 •  His understanding nature makes him an excellent counselor, helping people through their problems. (Bản tính hiểu rõ sâu xa của anh ý ấy khiến cho anh ấy trở nên một người tư vấn chất lượng, trợ giúp người không giống vượt lên yếu tố của mình.)

 •  The teacher is patient with her students, allowing them time vĩ đại grasp new concepts. (Giáo viên là kẻ kiên trì với học viên của cô ý, nhằm chúng ta đem thời hạn hiểu những định nghĩa mới nhất.)

 •  They are a tolerant couple, respecting each other's differences and beliefs. (Họ là 1 trong những hai bạn độ lượng, tôn trọng sự khác lạ và niềm tin tưởng của nhau.)

tính kể từ giờ anh chỉ tính cơ hội tích cực

Học tăng những cỗ kể từ vựng không giống giúp đỡ bạn trau dồi kể từ vựng của mình:

 • 100 kể từ giờ Anh thông dụng

 • Từ vựng sắc tố giờ Anh

 • Từ vựng về những môn thể thao bên dưới nước

Tính cơ hội chi tiêu cực

Words

Pronunciation

Vietnamese Translation

Selfish

/ˈsɛlfɪʃ/

Ích kỷ

Arrogant

/ˈærəɡənt/

Kiêu ngạo

Rude

/ruːd/

Thô lỗ, bất lịch sự

Mean

/miːn/

Ích kỷ

Impatient

/ɪmˈpeɪʃənt/

Thiếu kiên nhẫn

Intolerant

/ɪnˈtɒlərənt/

Không khoan dung

Pessimistic

/ˌpɛsəˈmɪstɪk/

Bi quan

Moody

/ˈmuːdi/

Cáu kỉnh

Unfriendly

/ʌnˈfrɛndli/

Không đằm thắm thiện

Aloof

/əˈluːf/

Lạnh lùng

Disrespectful

/ˌdɪsrɪˈspɛktfl/

Xem thêm: Sinh năm 2022 mệnh gì, màu gì? Tử vi người sinh năm 2022

Thiếu tôn trọng

Dishonest

/dɪsˈɒnɪst/

Không trung thực

Unkind

/ʌnˈkaɪnd/

Không đàng hoàng, ko tốt

Unreliable

/ʌnrɪˈlaɪəbl/

Không xứng đáng tin tưởng cậy

Irresponsible

/ˌɪrɪˈspɒnsəbl/

Không Chịu đựng trách cứ nhiệm

Lazy

/ˈleɪzi/

Lười biếng

Indifferent

/ɪnˈdɪfərənt/

Lãnh đạm, thờ ơ

Stubborn

/ˈstʌbərn/

Bướng bỉnh

Inconsiderate

/ˌɪnkənˈsɪdərət/

Không chu đáo

Inflexible

/ɪnˈflɛksəbl/

Không linh hoạt

Reckless

/ˈrɛkləs/

Liều lĩnh

Stingy

/ˈstɪndʒi/

Keo kiệt

Jealous

/ˈdʒɛləs/

Ghen tuông

Vain

/veɪn/

Tự phụ

Wicked

/ˈwɪkɪd/

Xấu xa

Hostile

/ˈhɒstaɪl/

Thù địch

Aggressive

/əˈɡrɛsɪv/

Hung hăng

Unfaithful

/ʌnˈfeɪθfəl/

Không trung thành

Disloyal

/dɪsˈlɔɪəl/

Không trung thành

Cynical

/ˈsɪnɪkl̩/

Hoài nghi

Greedy

/ˈɡriːdi/

Tham lam

Envious

/ˈɛnvɪəs/

Đố kỵ, ghen tuông tỵ

Impulsive

/ɪmˈpʌlsɪv/

Bốc đồng, hấp tấp

Quiet

/ˈkwaɪət/

Ít nói

Evil

/ˈiːvəl/

Ác, độc ác

Overbearing

/ˌoʊvərˈbɛrɪŋ/

Hống hách

Inattentive

/ɪnˈætəntɪv/

Vô  ý, ko chú tâm

Careless

/ˈkɛrləs/

Bất cẩn

Naughty

/ˈnɔːti/

Nghịch ngợm, tinh ma nghịch

Mischievous

/ˈmɪstʃɪvəs/

Nghịch ngợm, lênh láng tinh ma quái

Insincere

/ɪnˈsɪnsɪr/

Không chân thành

Flirty

/ˈflɜːrti/

Tán tỉnh

Shy

/ʃaɪ/

Nhút nhát

Untrustworthy

/ʌnˈtrʌstˌwɜːrði/

Không xứng đáng tin tưởng cậy

Neglectful

/nɪˈɡlɛktfəl/

Cẩu thả, sao lãng

Egotistical

/ˌiːɡoʊˈtɪstɪkəl/

Tự cao tự động đại

Suspicious

/səˈspɪʃəs/

Hay nghi ngại ngờ

Immodest

/ɪˈmɒdɪst/

Không từ tốn, khiếm nhã

Unwise

/ʌnˈwaɪz/

Không tinh ngoan

Uncooperative

/ʌnkoʊˈɒpərətɪv/

Không hợp ý tác

Một số ví dụ:

 •  His rude behavior towards the waiter was embarrassing. (Hành vi thông tục của anh ý tớ so với người đáp ứng thực hiện xấu xí hổ.)

 •  His unfriendly attitude towards newcomers in the neighborhood is not welcoming. (Thái chừng ko đằm thắm thiện của anh ý tớ so với những người dân mới nhất cho tới nhập thành phố ko đằm thắm thiện.)

 •  His disrespectful comments during the meeting offended many colleagues. (Những tiếng phản hồi ko tôn trọng của anh ý tớ nhập buổi họp thực hiện xúc phạm nhiều người cùng cơ quan.)

 •  His unkind remarks hurt the feelings of his classmates. (Những tiếng phản hồi ko chất lượng của anh ý tớ thực hiện tổn hại tình thương của người tiêu dùng học tập.)

 •  He is unreliable when it comes vĩ đại meeting deadlines for projects. (Anh tớ ko uy tín khi tới việc đáp ứng  hạn chót cho những dự án công trình.)

 •  Their inconsiderate behavior during the sự kiện disrupted the atmosphere. (Hành vi thiếu thốn quan hoài của mình nhập sự khiếu nại đã trải đánh tan khoảng không gian.)

tính kể từ giờ anh chỉ tính cơ hội chi tiêu cực

Quá nhiều kể từ vựng cần được học tập, hãy coi ngay lập tức cơ hội học tập kể từ vựng giờ Anh một cơ hội khoa học tập sẽ hỗ trợ người học tập được bố trí theo hướng chuồn đúng trong những quy trình xây lại gốc giờ Anh của tôi.

Tính kể từ nâng lên mô tả tính cơ hội con cái người

Words

Pronunciation

Vietnamese Translation

Accommodating

/əˈkɒməˌdeɪtɪŋ/

Hay trợ giúp người khác

Affable

/ˈæfəbəl/

Niềm nở, ân cần

Affectionate

/əˈfɛkʃənət/

Đáng yêu thương, dễ dàng mến, lênh láng tình cảm

Conscientious

/ˌkɒnʃiˈɛnʃəs/

Chu đáo

Enterprising

/ˈɛntərˌpraɪzɪŋ/

Mạnh dạn, dám demo sức

Street-smart

/striːt-smɑːrt/

Lanh lợi, tinh ngoan

Tender-hearted

/ˈtɛndərˌhɑːrtɪd/

Tốt bụng, nhẹ nhõm dàng

Abrasive

/əˈbreɪsɪv/

Thô lỗ, cộc cằn

Good-for-nothing

/ɡʊd-fər-ˈnʌθɪŋ/

Vô dụng, bất tài

Gullible

/ˈɡʌləbl/

Nhẹ dạ cả tin

Inconstant

/ɪnˈkɒnstənt/

Không bền lòng

Sagacious

/səˈɡeɪʃəs/

Khôn ngoan

Tenacious

/təˈneɪʃəs/

Kiên trì, bền bỉ

Magnanimous

/mæɡˈnænɪməs/

Hào hiệp, cao thượng

Malicious

/məˈlɪʃəs/

Ác ý, xấu xí xa

Các ví dụ:

 •  She was very accommodating and made sure everyone felt comfortable. (Cô ấy đặc biệt hoặc trợ giúp người không giống và đáp ứng người xem cảm nhận thấy tự do.)

 • His affable personality makes it easy vĩ đại approach him with any problems. (Tính cơ hội vồn vã của anh ý ấy thực hiện mang đến việc tiếp cận anh ấy với ngẫu nhiên yếu tố nào thì cũng đơn giản.)

 • They have an affectionate relationship, always expressing their love for each other. (Họ mang trong mình 1 quan hệ lênh láng tình thương, luôn luôn thể hiện nay tình thương của mình so với nhau.)

 • She is a conscientious worker who pays attention vĩ đại every detail. (Cô ấy là 1 trong những người thao tác làm việc chu đáo, luôn luôn lưu ý cho tới từng cụ thể.)

 • His enterprising spirit led him vĩ đại start his own successful business. (Tinh thần khởi nghiệp của anh ý ấy tiếp tục dẫn anh ấy khởi điểm một công ty thành công xuất sắc riêng biệt.)

 • He's street-smart and knows how vĩ đại navigate tricky situations in the thành phố. (Anh ấy thông minh và biết phương pháp điều phối trong mỗi trường hợp trở ngại ở TP. Hồ Chí Minh.)

 • Despite his tough exterior, he's tender-hearted. (Mặc cho dù vẻ bề ngoài rắn rỏi, anh ấy lại êm ả dịu dàng.)

 • His abrasive comments often hurt people's feelings. (Những phản hồi thông tục của anh ý ấy thông thường thực hiện tổn hại xúc cảm của những người không giống.)

 • He's just a good-for-nothing who refuses vĩ đại find a job. (Anh tớ chỉ là 1 trong những người không có tác dụng, kể từ chối mò mẫm việc thực hiện.)

 • She's so sánh gullible that she believes everything she hears. (Cô ấy vượt lên dễ dàng tin tưởng nên cô ấy tin tưởng vào cụ thể từng điều cô nghe.)

 • I consider myself a pretty inconstant person. I phối goals for myself, but rarely make any efforts vĩ đại accomplish them. (Tôi Đánh Giá phiên bản đằm thắm là 1 trong những người khá ko kiên lăm le. Tôi đưa ra tiềm năng, tuy nhiên khan hiếm Lúc nỗ lực nhằm đạt được chúng)

 • She is known for her sagacious advice and wisdom. (Cô ấy có tiếng với tiếng khuyên nhủ khéo léo và sự uyên bác của tôi.)

 • He is tenacious and never gives up, no matter how difficult the challenge. (Anh ấy kiên trì và ko khi nào kể từ vứt, bất kể thử thách đem trở ngại cho tới đâu.)

 • His magnanimous gesture of forgiveness touched everyone's hearts. (Sự độ lượng rộng lớn lao của anh ý ấy tiếp tục va vấp cho tới trái khoáy tim người xem.)

 • Her malicious intent became evident when her actions caused harm vĩ đại others. (Ý đồ gia dụng tàn ác của cô ý ấy trở thành rõ nét Lúc hành vi của cô ý tổn hại cho những người không giống.)

tính kể từ tế bào miêu tả tính cơ hội giờ anh

Cấu trúc câu đem tính kể từ chỉ tính cơ hội nhập giờ Anh

Cấu trúc người sử dụng động kể từ TOBE với tính từ

Đây là cấu hình cơ phiên bản nhằm người sử dụng tính kể từ rằng cộng đồng nhập giờ Anh. Với căn nhà ngữ (S) là kẻ cần thiết tế bào miêu tả, một động kể từ TOBE tương thích rất cần được tăng trước khi sử dụng tính kể từ tế bào miêu tả tính cơ hội.

Ví dụ: Sheally is kind. She helps anyone in need. (Sheally cực kỳ đàng hoàng. Cô ấy trợ giúp bất kể ai khi chúng ta cần thiết.)

Cấu trúc người sử dụng động kể từ TOBE với cụm danh từ

Đây cũng chính là cấu hình cơ phiên bản tuy nhiên người sử dụng cụm danh kể từ nhằm chỉ ai này là người ra làm sao.

Ví dụ: 

Marsa is a kind woman. (Cô ấy rất tuyệt bụng)

Danish is a stubborn boy. (Cậu nhỏ nhắn thiệt bướng bỉnh)

Cấu trúc người sử dụng động kể từ SEEM với tính từ

Đây là cấu hình được dùng Lúc trí tuệ tính cơ hội qua quýt cảm biến của tôi. Với căn nhà ngữ thứ bậc phụ vương số không nhiều, động kể từ SEEM cần thiết tăng “s” theo dõi sau.

Ví dụ: That boy seems humorous. (Cậu nhỏ nhắn cơ dường như hài hước)

Cấu trúc người sử dụng động kể từ LOOK với tính từ

Đây là cấu hình được sử dụng Lúc Dự kiến tính cơ hội của đối phương qua quýt nước ngoài hình. Với căn nhà ngữ thứ bậc phụ vương số không nhiều, động kể từ LOOK cần thiết tăng “s” theo dõi sau.

Ví dụ: Martha looks shy. (Trông cô ấy dường như nhút nhát)

Đoạn văn kiểu dùng tính kể từ mô tả tính cơ hội con cái người

Đoạn văn 1:

Lan is my best friend, and we’ve been playing together since we were children. She has very beautiful white skin and brown eyes. She is clever. The vases she decorated, and the cakes she made were great. Not only that, she is also wise. She solves problems very quickly. She is an introvert. She is very aloof and has little tương tác with strangers. However, she shares with mạ everything and cares for mạ as a family thành viên. We have a lot in common, we love music, food, and books. For mạ, she is a kind and trustworthy girl. I love my best friend. Hopefully, we will forever be good friends with each other.

Dịch:

Lan là bạn tri kỷ của tôi, và công ty chúng tôi tiếp tục nghịch ngợm bên cạnh nhau kể từ lúc còn nhỏ. Cô ấy đem làn domain authority White đẹp nhất và hai con mắt gray clolor. Cô ấy đặc biệt khôn khéo. Những lọ hoa cô ấy tô điểm, các chiếc bánh cô ấy thực hiện đều ấn tượng. Không chỉ vậy, cô ấy còn đặc biệt khéo léo. Cô ấy xử lý yếu tố đặc biệt nhanh gọn. Cô ấy là kẻ hướng về trong. Cô ấy đặc biệt lạnh lẽo lùng và không nhiều tương tác với những người kỳ lạ. Tuy nhiên, cô ấy share tất cả với tôi và quan hoài cho tới tôi như 1 member nhập mái ấm gia đình. Chúng tôi đem thật nhiều điểm cộng đồng, công ty chúng tôi yêu thương âm thanh, đồ ăn và sách. Đối với tôi, cô ấy là 1 trong những cô nàng chất lượng và uy tín. Tôi yêu thương bạn tri kỷ của tôi. Hy vọng công ty chúng tôi tiếp tục mãi là chúng ta chất lượng của nhau.

Đoạn văn 2:

My close friend, Lisa, is an extraordinary person. She possesses an empathetic nature that allows her vĩ đại understand and comfort others effortlessly. Lisa's optimism is infectious; she sees the silver lining in every cloud, making her a constant source of inspiration. Her self-assured confidence shines through in everything she does, motivating those around her. Lisa's sense of humor is unparalleled, and her quick wit keeps everyone in stitches. Her affable demeanor draws people vĩ đại her, making her an instant friend vĩ đại all who meet her. Lisa's sagacious advice is sought after by many, as she possesses a wisdom beyond her years. However, she is impatient. She cannot wait for someone or something for a long time. In sum, Lisa is an empathetic, optimistic, self-assured, humorous, affable, sagacious, and occasionally impatient friend whose presence brightens every room she enters.

Dịch:

Bạn đằm thắm của tôi, Lisa, là 1 trong những người đặc biệt quan trọng. Cô ấy chiếm hữu phiên bản tính cảm thông chung cô ấy đơn giản hiểu và yên ủi người không giống. Tinh thần sáng sủa của Lisa là đem tính lan truyền; cô ấy luôn luôn bắt gặp mặt mày tươi tắn sáng sủa vào cụ thể từng trường hợp, khiến cho cô ấy trở nên mối cung cấp hứng thú không ngừng nghỉ. Sự thỏa sức tự tin mạnh mẽ và tự tin của cô ý ấy luôn luôn lan sáng sủa vào cụ thể từng việc cô ấy thực hiện, truyền hứng thú mang đến những người dân xung xung quanh. Khả năng vui nhộn của Lisa rất khác ai, và sự mưu trí nhậy bén của cô ý ấy luôn luôn khiến cho người xem cười cợt sôi bụng. Thái chừng đằm thắm thiện của cô ý ấy hấp dẫn người xem lại gần, khiến cho cô ấy trở nên chúng ta của toàn bộ những người dân gặp gỡ cô ấy. Lời khuyên nhủ thông minh của Lisa được rất nhiều người tìm về, vì thế cô ấy chiếm hữu một sự khéo léo vượt lên xa thẳm tuổi thọ của tôi. Tuy nhiên, cô ấy thiếu thốn kiên trì. Cô ấy ko thể mong chờ ai hoặc điều gì vượt lên lâu. Tóm lại, Lisa là 1 trong những người chúng ta biết cảm thông, sáng sủa, thỏa sức tự tin, vui nhộn, đằm thắm thiện, thông minh và đôi lúc thiếu thốn kiên trì, người nhưng mà sự hiện hữu của cô ý ấy thực hiện sáng sủa bừng từng căn chống nhưng mà cô ấy lao vào.

Tổng kết

Trên đó là tổ hợp tính kể từ chỉ tính cơ hội giờ Anh, cấu hình câu và đoạn văn kiểu dùng tính kể từ tế bào miêu tả tính cơ hội thế giới. Hy vọng qua quýt nội dung bài viết này, người học tập hoàn toàn có thể áp dụng những tính kể từ về tính chất cơ hội thế giới nhập văn rằng và viết lách trong số kỳ đua tương đương nhập tiếp xúc một cơ hội hiệu suất cao. Trong quy trình rèn luyện, người học tập hoàn toàn có thể tiếp cận ZIM Helper - Diễn đàn căn vặn đáp Tiếng Anh sẽ được hỗ trợ những chung ý hữu ích.

Xem thêm: Qu%e1%ba%a7n B%c3%b2 %e1%bb%91ng R%e1%bb%99ng H%c3%a0n Qu%e1%bb%91c: Nơi bán giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất | Websosanh


Tài liệu tham ô khảo

 • “Oxford Learner’s Dictionaries | Find Definitions, Translations, and Grammar Explanations at Oxford Learner’s Dictionaries.” Oxfordlearnersdictionaries.com, 2023, www.oxfordlearnersdictionaries.com/. Accessed 10 August 2023.

 • “Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.” @CambridgeWords, 19 July 2023, dictionary.cambridge.org/. Accessed 10 August 2023.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Halloween 2023 là ngày nào?

Từ phương Tây, lễ hội Halloween hiện đã phổ biến ở nhiều quốc gia phương Đông và được các bạn trẻ yêu thích; vậy Halloween 2023 là ngày nào?

Kubet