Khoa Thông tin tín hiệu

GIỚI THIỆU KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU – ĐIỆN

I. Cơ cấu tổ chức II. Chức năng của khoa 1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế  hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. 2.  Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung , cải tiến phương pháp dạy nghề. 3.  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, … Đọc Thêm