Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU_KỲ 2 (Tiếp)

K9_CDN TTTH K49_TCN DHCT … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU_KỲ 2 NĂM 2016-2017

K48_TCN QTKD (KỲ 4) TKB_Lien thong DHCT1 (Điêu chỉnh KỲ 2) … Đọc Thêm

TKB_K49_LT DHCT6

TKB_K49_LT DHCT6 … Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU_KY 2_2016-2017

K8_CDN TTTH (ky 6) K8_CDN DHCT (KY 5) K49_TCN Lai tau (KY 2) K49_TCN DHCT (KY 2) … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2_2016

K8_CDN TTTH (tiep_ky 5) K9_CDN TTTH (ky 3) K8_CDN DHCT (ky 5) K48_TCN TX (tiep ky 3) K49_TCN Lai tau (Điều chỉnh) … Đọc Thêm

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ VÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ-CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ (LONG BIÊN)

Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123